טיפ לסוכן - מס' 9

Skip Navigation Linksדף הביתטיפ לסוכןטיפ לסוכן - מס' 9

יפויי כוח – חלק ב'

נספח ב2 למעשה יותר גמיש. הוא מאפשר לכל סוכן לטפל רק במוצר ספציפי שצוין בנספח, כמו למשל בהצעה חדשה בלבד, אך הוא גם מאפשר קבלת מידע בלבד, ללא טיפול במוצרים שסומנו בנספח. דרך אגב, בקשה למידע בלבד אינה מבטלת ייפוי כח של כל סוכן קיים באותם מוצרים. מעבר לכך באמצעות נספח ב2 ניתן לקבל מנוי סוכן גם על פוליסות פרט בתחום החיסכון או פוליסות ריסק, בניגוד לנספח ב1 בו מבקש הלקוח לתת ייפוי לסוכן ”אודות המוצרים הפנסיוניים שלי...“, הרי בנספח ב2 מבקש הלקוח לתת ייפוי כח לסוכן ”אודות המוצרים שלי ..“ - וזאת לפי הגדרת המילה ”מוצר“ כמופיע בטופס, מכאן שלא רק במוצר פנסיוני בלבד.

שימו לב, החתמת לקוח על נספח ב2 אינה חייבת להיות בצורה פרונטלית בלבד. לגבי קבלת מידע עבור מעסיק, חייב סוכן להחתים על טופס ייפוי כח לבעל רישיון עבור עובדי המעסיק.

החתמה על טופס זה תאפשר לסוכן לקבל מידע או לבצע פעולות במספר תחומים מוגדרים כגון קבלת ערך פדיון פיצויים, משוב עבור הפקדות לעובד, הפקדת כספים בגוף מוסדי עבור העובד והעברת המידע בגין פעולה זו למעסיק, קבלת מידע לגבי סכומי ביטוח של העובד ועוד.

הבהרה!

למען הסר ספק כל הנכתב בטיפים המקצועיים אינו בא להחליף את החוק והוראות המפקח על הביטוח, אלא בא לסייע לסוכן הביטוח בהבנה ויישום הוראות הדין במשרדו. בנוסף אין בהם כדי להחליף חוות דעת משפטית מקצועית הנסמכת על אסמכתאות ונתונים בקשר לכל מקרה לגופו.